ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

All articles

Четверг 15 Марта 2012

Робота синхронних електродвигунів з урахуванням зміни рівня напруги мережі живлення PDF Печать Email

Закладний О.М., Оборонов Т.Ю. 
Відомо, що під математичною моделлю елемента схеми електропостачання розуміється сукупність математичних рівнянь, їх коефіцієнтів і нерівностей, що описують певний стан або процеси в елементі. Універсальних математичних моделей елементів які повною мірою відображають процеси, що відбуваються в них, не існує. Тому в моделі зазвичай виділяють ті властивості елемента, які домінують в даному процесі, і нехтують властивостями, мало впливають на результат розрахунків.

Завантажити

 
Основні шкідливі чинники у виробництві захисного одягу PDF Печать Email

Третякова Л.Д., Охріменко П.В. 
Раціональна організація виробничого процесу дає змогу підвищити ефективність праці, зменшити рівень професійних захворювань і таким чином знизити собівартість виробів і забезпечити економічність виробництва. Захисний одяг це продукцією масового споживання і його вартістю є найважливішим фактором, який визначає конкурентну спроможність продукції. Один з важливіших напрямів в організації трудового процесу – мінімізація впливу на працівників шкідливих чинників.

Завантажити

 
Сучасні системи опалення виробничих приміщень PDF Печать Email

Третякова Л.Д., Луц Т.Є. 
Нині в Україні залишається актуальною проблема створення задовільних температурних умов у виробничих приміщеннях в осіннє-зимовий період. За оцінками експертів більш як 70 відсотків виробництв мають незадовільні режими теплопостачання. На раціональний вибір системи опалення впливає багато чинників, серед яких найважливішими є: доступність до певного виду палива; екологічні аспекти; проектно-архітектурні рішення; обсяги приміщень; фінансові можливості підприємства.

Завантажити

 
Використання комп’ютерних навчальних систем для підвищення ефективності управління охороною праці PDF Печать Email

Ткачук К.Н., Астафєєв Д.М. 
Донедавна в Україні не було вищих навчальних закладів, які б готували фахівців з охороні праці і безпечної життєдіяльності. Така ситуація призвела до того, що на посади фахівців і керівників служб (відділів) охорони праці різних рівнів призначаються особи, що мають певний досвід роботи в цій області та обізнані з чинними нормативними документами.

Завантажити

 
Особливості безпечного виконання робіт у діючих електроустановках під робочою напругою PDF Печать Email

Сабарно Р.В., Сабарно Л.Р., Севастюк І.М., Губеня З.С., Стадник В.Г. 
Вступ. Небезпека експлуатації електроустановки (ЕУ) зумовлюється:
- можливістю прямого дотику до струмовідних частин під напругою;
- можливістю непрямого дотику до металевих корпусів ЕУ;
- можливістю ураження напругою кроку.
Експлуатації ЕУ притаманні такі відмінні особливості:
- значна кількість можливих схем включення людини в електричне коло;
- багатогранність наслідків ураження людини електричним струмом;
- неможливість дистанційного (без дотику) визначення небезпеки.

Завантажити

 
Електричні поля промислової частоти поблизу електроустановок надвисокої напруги PDF Печать Email

Сабарно Р.В., Сабарно Л.Р., Севастюк І.М., Вишневський О.С., Мельник А.М. 
Вступ. У 50-ті роки минулого століття у Радянському Союзі почали експлуатувати так звані “магістральні електричні мережі” і відповідні підстанції надвисокої напруги (НВН, 330 кВ і більше). Ці мережі призначені для обміну електричною енергією між великими енергетичними системами. Із підвищенням напруги електричних мереж з’явилися скарги працівників на погіршення самопочуття під час виконання робіт у таких електроустановках (ЕУ).

Завантажити

 
Вплив телекомунікаційних технологій на людину PDF Печать Email

Праховник Н.А., Троцький С.О. 
В процесі еволюції біосфера постійно перебуває під впливом електромагнітних полів (ЕМП) Землі. Нині людство широко використовує штучні джерела ЕМП у різних галузях науки і техніки, особливо, у мобільному і стільниковому зв’язку. Проблема електромагнітного забруднення навколишнього середовища постала лише тоді коли було виявлено небезпечний вплив ЕМП на здоров'я людини. Людина має п’ять органів чуття за допомогою яких сприймає оточуючий світ та орієнтується в просторі.

Завантажити

 
Эволюция мониторов персональных компьютерных систем и их влияния на здоровье пользователей PDF Печать Email

Праховник Н.А., Жук С.В. 
Как отмечает [1], компьютерная техника является источником излучений и электромагнитных полей, а также местом накопления статического электричества, потенциально опасного для человека. Из всех устройств, связанных с персональным компьютером, для здоровья наибольшую потенциальную опасность представляет монитор. Он сочетает относительно высокий уровень излучения и сравнительно малое расстояние до человека.

Завантажити

 
Обзор стандартов рабочего места оператора ПК PDF Печать Email

Праховник Н.А., Войтова А.В., Пустовит М.А. 
В настоящее время все большее количество людей пользуется компьютером в своей повседневной работе. В первую очередь, это IT-специалисты: операторы ПК, программисты, системные администраторы, но с каждым годом всё большему количеству офисных сотрудников необходим ПК. Для многих персональный компьютер стал основным рабочим инструментом.

Завантажити

 
Анализ травматизма в строительстве и рекомендации по его снижению PDF Печать Email

Полукаров Ю.А., Карась А.С. 
Производственный травматизм, как следствие несчастных случаев и аварий, уже давно стал проблемой не только в Украине, но и в других странах. Рост строительства в последние годы вызывает необходимость повышения технического уровня производства, улучшения условий работы, решения вопросов безопасности.

Завантажити

 
Опис алгоритму математичного моделювання показників математичного моделювання PDF Печать Email

Полукаров О.І., Путін О.Ю. 
Комплексне застосування методів математичного моделювання та експертних при створенні інформаційно-аналітичної системи в галузі охорони праці дозволить перейти до нової технології прийняття рішень, яка має такі переваги в порівнянні з традиційною технологією:можливість вирішувати завдання управління наглядовою діяльністю, що важко формалізуються; оперативність у виробленні і прийнятті управлінських рішень; зниження об’ємів монотонного рутинної праці при роботі з інформаційними матеріалами.

Завантажити

 
Підвищення ефективності управлінської діяльності шляхом впровадження сучасних математичних методів PDF Печать Email

Полукаров О.І., Матюша Т.В. 
Як перспективний напрямок підвищення ефективності управлінської діяльності шляхом впровадження сучасних математичних методів можна розглядати метод динамічного моделювання, який в сфері охорони праці не здобув розповсюдження.

Завантажити

 
Захист від забруднень при експлуатації чистих приміщень PDF Печать Email

Орленко А.Т., Полукаров Ю.О., Савчук О.В. 
Для реальних можливостей контролю забруднення в чистих приміщеннях в першу чергу необхідно оцінити ризики цих забруднень. На практиці використовують декілька систем оцінки ризиків на виробництвах. Автор [1] рекомендує для широкого кола користувачів систему Аналізу Ризику і Критичних Точок Контролю — НАССР (Hazard Analysis and Сritical Control Point), яка опрацьована і використовується для попередження забруднень в харчовій промисловості.

Завантажити

 
Відбір персоналу для роботи в чистих приміщеннях PDF Печать Email

Орленко А.Т., Полукаров Ю.О., Перерва Є.С. 
Відомо, що персонал, працюючий у чистих приміщеннях, являється вагомим джерелом забруднень[1]. В чистих приміщеннях, не пов’язаних з мікробіологічним виробництвом, майже усі мікроорганізми появляються в них завдяки персоналу, який, крім того, є джерелом часток і волокон. Ось чому необхідно досягати мінімальної генерації забруднень, але і якомога зменшувати можливість їх перенесення і розповсюдження виробничим персоналом. Виконання визначених правил дозволяє мінімізувати забруднення продукції.

Завантажити

 
Оцінка хімічної обстановки в системі цивільного захисту населення України PDF Печать Email

Міхеєв Ю.В., Коваленко О.В. 
У комплексі заходів захисту населення та об'єктів господарювання від наслідків надзвичайних ситуацій (НС) основне місце займає оцінка хімічної, інженерної, та пожежно-вибухонебезпечної обстановок. Оцінка обстановки в загальному плані включає визначення:

Завантажити

 
Основні причини нещасних випадків на виробництві за 9 місяців в 2011 р PDF Печать Email

Мітюк Л.О., Таірова Т.М., Сачук В., Стрикун В. 
Структура основних технічних причин нещасних випадків на виробництві порівняно з аналогічним періодом минулого року наступна:
незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, будинків, споруд, території, засобів виробництва, транспортних засобів (6,6% проти 7,6%), недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки (4,6% проти 3,9%), незадовільний технічний стан засобів виробництва (4,3% проти 1,5%). конструкційні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва (2,8% проти 4,2%).

Завантажити

 
Аналіз стану виробничого травматизму в Україні за 9 місяців 2011 р PDF Печать Email

Мітюк Л.О., Таірова Т.М., Луц А.О., Богуцький С.Ю. 
Аналіз оперативних даних за звітною формою 4-ЗТ показав, що за 9 міс. 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість травмованих на виробництві зменшилась на 10,0% (7733 потерпілих проти 8602). Проте рівень смертельного травматизму за цей період зріс на 2,7 % (496 загиблих проти 483, табл. 1). Зростання рівня смертельного травматизму за 9 місяців 2011 року відбулось внаслідок двох аварій: на СП „Шахтоуправління „Суходольське-Східне” ПАТ „Краснодонвугілля” Луганської області та ВП „Шахта імені В.М. Бажанова” ДП „Макіїввугілля” Донецької області.

Завантажити
Прогнозування та оцінка радіаційної обстановки як науковий метод захисту населення від аварійного забруднення АЕС PDF Печать Email

Маслов Є.П. 
Прогнозування - це науково обґрунтований метод розвитку та розв'язку ситуаційних задач та процесів на основі яких-небудь даних; судження про стан якого-небудь явища у майбутньому.
Прогнозування радіаційної обстановки (ПРО) - це науковий метод про закони, способи та методи розробки прогнозів вірогідних параметрів та характеристик в зонах радіаційного забруднення при аварійному чи ціле направленому забрудненні середовища проживання людини.

Завантажити

 
Робота з приладами та апаратами у розкрійному цеху швейного виробництва PDF Печать Email

Луц Т.Є., Чіркова К.М. 
Швейне виробництво у структурі легкої промисловості України посідає друге місце. За чисельністю зайнятих працівників вона є найбільшою серед інших галузей легкої промисловості.
Послідовність швейного виробничого процесу визначається технічною підготовкою виробництва. Система технічної підготовки виробництва включає розробку технологічної і технічної документації на весь процес виготовлення виробів і підготовку засобів технологічного оснащення.

Завантажити

 
Неконтрольовані втрати природного багатства і вплив їх на навколишнє середовище та здоров’я людей PDF Печать Email

Луц Т.Є., Битик Я.Ю. 
В середині ХVІІІ століття розпочалося широке використання вугілля, а з кінця ХІХ століття – нафти і газу, як більш калорійного, економічного та транспортабельного палива.
Ці копалини займають сьогодні визначне місце в паливно-енергетичному балансі переважної більшості країн світу та відіграють надзвичайно важливу роль в їх економіці та політиці, а також широко використовуються у всіх промислових процесах і житті людини.

Завантажити

 
Діагностика захворювань на раній стадії PDF Печать Email

Комар В.П. 
Здоров’я людини визначається як стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя. В результаті дії на організм шкідливих факторів зовнішнього середовища (фізичних, хімічних, біологічних, соціальних), його генетичних дефектів цей стан порушується - викликає хвороби.
Організм реагує на хворобу частковою зміною фізіологічних процесів. Порівнюючи ці зміни з нормальним станом організму можна виділити зовнішні ознаки хвороби.

Завантажити

 
Влияние микроклиматических условий в выработках рудных шахт на производительность труда горняков PDF Печать Email

Ковтун И.Н., Лапшина Д.А., Луц А.О. 
По данным исследований температура воздуха в забоях при проходке выработок превышает допустимые значения и составляет 29...30 С. Всего было обследовано 18 пунктов, начиная от устья воздухоподающего ствола и заканчивая устьем вентиляционного ствола. Температура воздуха на поверхности шахты составляла 32,2°С, а относительная влажность - 54 %.

Завантажити
Сучасні джерела антропогенного забруднення атмосфери PDF Печать Email

Землянська О.В., Мельничук Г.С., Гусар Т.В. 
Маса атмосфери нашої планети дуже мала – всього лише одна мільйонна маси Землі. Але її наявність визначає загальний тепловий режим поверхні нашої планети, захищає від шкідливого космічного та ультрафіолетового випромінювання. Циркуляція атмосфери впливає на місцеві кліматичні умови, а через них – на режим річок, ґрунтово-рослинний покрив та на процеси рельєфоутворювання. Аналіз спостережень штучних супутників та даних, одержані за допомогою геофізичних ракет, показав, що верхня межа атмосфери проходить на висоті 2000-3000 км.

Завантажити
Вплив іонізуючого випромінювання на життя та здоров’я людей PDF Печать Email

Землянська О.В., Іващенко Ю.В., Федоренко Т.О. 
Основну частину іонізуючого опромінення населення земної кулі одержує від природних джерел випромінювання. Більшість з них такі, що уникнути опромінення від них неможливо.
Іонізуючим випромінюванням називають потоки електромагнітних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворювати в ній іони. Найчастіше зустрічаються такі різновиди іонізуючих випромінювань, як рентгенівське і гамма-випромінювання, потоки альфа-частинок, електронів, нейтронів і протонів.

Завантажити

 
Оцінка сучасної екологічної ситуації в світі PDF Печать Email

Землянська О.В., Голинська Ю.Г. 
Наприкінці XX століття людство опинилося у пастці гострих екологічних проблем власного соціально-економічного розвитку. Кількісне та якісне нарощування обсягів енергоречовинного обміну між суспільством і природним середовищем, прискорення темпів науково-технічного прогресу, залучення до господарського обороту дедалі більшої маси природних ресурсів, зростання масштабів природокористування та посилення антропогенного тиску на довкілля створило напружену ресурсно-екологічну ситуацію. Вона є критичною з огляду на асиміляційні та відновлювальні можливості біосфери.

Завантажити

 
Вплив шумових забруднень на стан людини PDF Печать Email

Зацарний В.В., Коновець А.А., Зубковський Д.М. 
Людина завжди жила в світі звуків і шуму. Для всього живого, у тому числі й людини, звук є одним з чинників навколишнього середовища. У природі гучні звуки рідкісні, шум відносно слабкий і нетривалий. Поєднання звукових подразників дає тваринам і людині час, необхідний для оцінки цих подразників, їхнього характеру і формування відповідної реакції. Та завжди існувала проблема негативного впливу значного шуму на живі об’єкти.

Завантажити
Сучасний досвід у використанні і стандартизації засобів індивідуального захисту працюючих від дії лазерного випромінювання PDF Печать Email

Демчук Г.В., Макарець Д.Л., Огієнко О.С. 
Очі людини - це чудовий орган відчуття, динамічний діапазон якого -106:1 - дозволяє нам бачити свою дорогу і безмісячною ніччю, коли світять тільки зірки, і вдень - при найяскравішому сонячному освітленні. Наші очі добре пристосовані для сприйняття видимого світла з довжинами хвиль в діапазоні 380-750 нм. Саме кольори, що відповідають цьому спектральному діапазону, характерні для природи, що оточує нас. Але в природі на Землі немає джерел, здатних забезпечити таку ж інтенсивність світла, яку створюють сучасні лазери.

Завантажити
Деякі аспекти біологічного впливу лазерного випромінювання на організм людини і заходи захисту від нього на виробництві PDF Печать Email

Демчук Г.В., Макарець Д.Л., Огієнко О.С. 
Розширене застосування лазерних установок у різних галузях діяльності людини сприяє залученню великої кількості працівників для їх обслуговування. Поряд з унікальними властивостями (спрямованість і величезна щільність енергії в промені) і перевагами перед іншим устаткуванням лазерні установки створюють певну небезпеку для здоров'я обслуговуючого персоналу. Результат впливу лазерного випромінювання визначається як фізіологічними властивостями окремих тканин (відбиваючою і поглинаючою здатністю, теплоємністю, акустичними і механічними властивостями), так і характеристиками лазерного випромінювання (енергія в імпульсі, щільність потужності, довжина хвилі, тривалість дії, площа опромінювання) [1].

Завантажити
Система безпеки організації – шляхи удосконалення PDF Печать Email

Гусєв А.М. 
Світова тенденція спрямована на полегшення перетинання кордонів як громадян різних держав, так і товарам. Це ставить більш жорсткі вимоги до якості та собівартості товарів та загострює конкуренцію між виробниками. Тому стратегічний розвиток організацій повинен бути спрямований на підвищення якості продукції, її конкурентоспроможності. Виходячи із сучасних поглядів управління, це можливо забезпечити ґрунтуючись на використанні систем менеджменту. Стандарти менеджменту ISO серій 9000 і 14000 являють собою ефективний і повсюдно використовуються, як алгоритм дій підприємства у відповідь на вимоги споживача.

Завантажити
Стандарти, нормативні акти і документи з охорони праці, що розробляються підприємствами галузі телекомунікацій PDF Печать Email

Гавриш С.А., Гавриш А.С. 
Нормативною основою забезпечення охорони праці на підприємствах галузі телекомунікацій, як і інших галузей суспільного виробництва є Державні стандарти України (ДСТУ), нормативно-правові акти з охорони праці, які поширюються на один або кілька видів економічної діяльності (НПАОП), міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці, які чинні в Україні, Державні санітарні норми (ДСН), Державні санітарні правила і норми (ДСанПіН), Державні будівельні норми (ДБН).

Завантажити
Про особливості розгляду правових питань в розділі «Охорона праці» дипломних проектів бакалаврів PDF Печать Email

Гавриш С.А. 
Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010р. № 969/922/216 з метою забезпечення підвищеного рівня знань студентів вищих навчальних закладів з питань охорони праці поряд з іншими заходами передбачено включення окремого розділу «Охорона праці» в дипломні проекти (роботи) молодших спеціалістів і бакалаврів.

Завантажити

Понедельник 05 Марта 2012

Застосування системи УТАС для підвищення рівня охорони праці при видобутку вугілля з тонких пластів PDF Печать Email

 

Закладний О.М., Прядко С.Л., Смоляр В.Г., Закладний О.О. 

В Україні зосереджено значні запаси вугілля. На глибині до 1500 м його поклади оцінюються в 117,3 млрд. т. Однак 70-80% запасів вугілля знаходиться в тонких (до 1,2 м) і дуже тонких (<0,8 м) пластах [1]. Проблема виїмки вугілля з таких пластів на сьогодні залишається невирішеною. Виїмка за допомогою вугільних комбайнів не дала очікуваних результатів, тому роботи було орієнтовано на створення способів і засобів безлюдної виїмки вугілля, у т.ч. й на основі стругової та бурошнекової технологій. 

Завантажити
Застосування автоматизованої системи управління шахтним електровозом для підвищення рівня безпеки праці PDF Печать Email

Закладний О.М., Прядко С.Л., Смоляр В.Г., Закладний О.О. 

Метою автоматизації шахтних електровозів є поліпшення техніко-економіч-них показників за рахунок підвищення надійності  електромеханічних систем, енергозбереження та скорочення експлуатаційних витрат. Застосування автома-тичних захисних пристроїв  повинно підвищувати безпеку обслуговування. Необхідний об'єм автоматизації повинен бути достатньо обгрунтований, оскіль-ки зайва автоматизація, якщо вона не дає скорочення обслуговуючого персона-лу або істотного підвищення продуктивності праці  може виявитись економічно недоцільною.

Завантажити

Воскресенье 04 Марта 2012

Проектування турбулентно вентилюємих чистих приміщень PDF Печать Email

 

Орленко А.Т., Похилько С.М. 

Особливості проектування турбулентно вентилюємих чистих приміщень, які відрізняють проектування звичайних приміщень з кондиціюванням повітря, полягають у слідуючому:  використовуються  високоефективні  повітряні  фільтри, які  зазвичай   встановлюють в місцях подачі повітря в чисте приміщення; організація руху повітря  всередині повинна сприяти видаленню забруднень.

Завантажити
Базисні та ефективні методи вибухового подрібнення обводнених порід на кар’єрах PDF Печать Email

Козлов С.С., Козьяков В.С. Козлов Д.С., Пінчук О.О. 

При добутку граніту на щебінь в кар’єрах України більше 60% гірських порід заводнені. Як показує практика якість вибухового подрібнення таких порід значно гірше, ніж сухих. Це може бути пояснено тим, що наявність води в тріщинах блочних скельних масивів змінює механізм їх подрібнення вибухом свердловинних зарядів вибухових речовин виключаючи можливість  руйнування частини масиву за рахунок їх співудару під дією ударних хвиль вибуху.

Завантажити
Деякі аспекти управління охороною праці на малих підприємствах видавничо-поліграфічної галузі Одним із складових забезпечення сталого розвитку економіки України є створення безпечних та нешкідливих умов праці на всіх підприємствах PDF Печать Email

Мацапура Д., Демчук Г.В. 

Одним із складових забезпечення сталого розвитку економіки України є створення безпечних та нешкідливих умов праці на всіх підприємствах незалежно від їх форми власності та виду трудової діяльності. Тому Охорона праці (ОП) під час економічної кризи та тотальної економії на заходах і засобах безпеки виробничих процесів набуває особливої актуальності, а отже до розкриття проблематики питання необхідно підійти з особливою уважністю.

Завантажити
Проблеми охорони праці і екології при виготовленні фотополімерних друкарських форм та можливі способи їх вирішення PDF Печать Email

Шепельова А., Кабиш А., Немеш Я., Демчук Г.В. 

Виготовлення фотополімерних друкарських форм (ФДФ) для флексографічного друку є одним з найнебезпечніших процесів з точки зору охорони праці та екології, з поміж більшості технологічних процесів поліграфічної галузі. Традиційний п'ятиетапний процес виготовлення ФДФ включає наступні етапи:

Завантажити
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку спеціальних засобів індивідуального захисту працівників ОВС PDF Печать Email

Фоменко І.О.,Шиян В.Д. 

Кожного дня працівники правоохоронних органів при проходженні служби, виконуючи службові обов’язки з забезпечення громадського порядку, мають справу з особами, що підозрюються у скоєнні злочину, правопорушниками, злочинцями. Останнім часом намітилась тенденція збільшення числа нещасних випадків, поранень серед працівників ОВС при охороні громадського порядку. І це попри те, що працівники міліції захищені законом, проходять спеціальну фізичну і вогневу підготовку, мають спеціальні засоби захисту, і, як крайній захід, можуть застосовувати вогнепальну зброю

Завантажити
Інформаційно-вимірювальна система підвищення ефективності забезпечення охорони праці та екологічної безпеки експлуатації систем трубопровідного транспорту PDF Печать Email

Фоменко І. О., Шиян В.Д. 

Останніми рокамиособлива увага держави зосереджена на проблемах забезпечення енергоносіями її економіки, енергозбереження, екологічної безпеки потенційно-небезпечних об'єктів паливо-енергетичного комплексу (ПЕК), що є пріоритетними напрямками національної безпеки України. Сучасні економічні умови все більше підкреслюють залежність кожної держави світу від її енергетичних ресурсів, серед яких головними є вуглеводні: нафта, газ, нафтопродукти, вугілля.

Завантажити
Підвищення безпеки технологічного процесу розколу гранітних блоків PDF Печать Email

Фоменко І.О.

Складовою частиною технології добування граніту є операція з розколу гранітних блоків. Одним з важливих факторів, що характеризує досконалість технологічного процесу є його виробнича безпека. Технологія видобутку облицювального каменю принципово відрізняється від технології розробки родовищ інших твердих корисних копалин.

Завантажити
Шкідливі та небезпечні фактори при експлуатації абразивного інструменту PDF Печать Email

Фоменко І.О

Абразивні круги – один з найпоширеніших видів металорізального інструменту, який широко застосовується не тільки в машинобудуванні, але й в суміжних галузях промисловості. При експлуатації цього виду інструменту мають місце наступні шкідливі фактори:

Завантажити
Реалізація аналітичних функцій в інформаційних системах з наглядової діяльності PDF Печать Email

Ткачук К.Н

Для підвищення рівня поінформованості посадових осіб та фахівців у галузі охорони праці необхідна система інформаційного забезпечення на основі сучасних засобів комп’ютерної техніки та комунікації. Виходячи з цього, актуальним стає питання про розробку нових методологічних підходів до побудови моделі управління наглядовою діяльністю та охороною праці на всіх рівнях, яка була б в сучасних умовах більш гнучкою і прийнятною для різних господарських структур і форм власності.

Завантажити
Теоретичні основи застосування імітаційного моделювання в сфері охорони праці PDF Печать Email

Ткачук К.Н. 

Незважаючи на значні переваги, які надає застосування методів математичного моделюванні при здійсненні управлінської діяльності в галузі охорони праці, слід відзначити труднощі при використанні математичних моделей, отриманих аналітичним шляхом:

Завантажити
Сучасні системи захисту персоналу під час експлуатації об’єктів ядерної енергетики PDF Печать Email

Третякова Л.Д., Мітюк Л.О. 

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, споживання електроенергії у світі впродовж останніх 30 років зростало зі швидкістю більш як 3% на рік. На тлі критичного становища в традиційній енергетиці, яка використовує органічні носії (вугілля, газ, нафту), через постійне зростання цін і обмежені ресурси підвищується роль ядерної енергетики у світовій економіці. Нині у 30 країнах світу функціонують більш як 440 і споруджуються 24 ядерних енергоблоків, в Європі працює 182 блоків.

Завантажити
Електричні параметри тіла людини під напругою з частотою 50 Гц PDF Печать Email

Сабарно Р.В., Севастюк І.М., Гречко В.В.

Дякуючи своїм незаперечним перевагам, електрична енергія знайшла широке застосування з кінця XIXстоліття. На жаль, ця енергія, як і будь-яка інша, являється біологічно активною, тобто небезпечною і шкідливою для людини. Небезпека електричної енергії проявляється у вигляді травм різного ступеня аж до летальних наслідків у випадку включення людини в електричне коло чи підпадання під дію електричної дуги.

Завантажити
Випадок на повітряній лінії електропередавання напругою 330 кВ PDF Печать Email

Сабарно Р.В., Гречко В.В.

Понад рік тому у передмісті Києва група молодиків улаштувала пікнік. Неподалік проходила повітряна лінія електропередавання (ПЛ). Коли компанія добре підвипила, один з молодиків сміливо заявив, що він на спор вилізе на провід ПЛ і йому "нічого не буде". Приятелі підтримали його пропозицію, і вони побилися об заклад. Докладному опису і аналізу цього випадку присвячена представлена стаття.

Завантажити
Вибір параметрів контролю у системі діагностування ізоляції електричних кабельних мереж PDF Печать Email

Сабарно Л.Р., Севастюк І.М. 

Для побудови системи діагностування стану ізоляції розподільних мереж найпершим постає питання вибору сукупності показників, що адекватно характеризують стан об’єкту.

До факторів, що впливають на стан ізоляції кабельних ліній (КЛ),  відносяться:

Завантажити
Плакати як засіб пропаганди охорони праці на виробництві PDF Печать Email

Полукаров Ю.О., Марковський О.В. 

На сьогоднішній день рівень виробничого травматизму та професійних захворювань в Україні є надзвичайно високим. Профілактика цих явищ у багатьох травмонебезпечних галузях залишається малоефективною. Невід'ємною частиною профілактики травматизму, професійних захворювань і отруєнь є пропаганда охорони праці. 

Завантажити
Оцінка ризику професійної захворюваності у працюючих PDF Печать Email

Полукаров Ю.О. 

На сьогоднішній день існує чимало методик оцінки ризику аварій для об’єктів різних галузей, насамперед – для об’єктів підвищеної небезпеки. Однак питання наукового обґрунтування кількісної оцінки ризиків виробничого травматизму та професійних захворювань для конкретних виробництв залишаються невирішеними.

Завантажити
Застосування регресійного аналізу для підвищення ефективності планування заходів з охорони праці зварників PDF Печать Email

Полукаров Ю.О. 

В сучасних умовах господарювання все більшої актуальності набувають питання раціональної організації виробництва, при якій досягається виконання виробничої програми при мінімальних втратах, пов’язаних з охороною праці. Створення на виробництві безпечних та нешкідливих умов праці тісно пов’язано із проведенням комплексу працеохоронних заходів, які доцільно впроваджувати лише після ретельного аналізу ступеню впливу кожного з діючих на працівників шкідливого і небезпечного факторів.

Завантажити
Планування заходів з охорони праці на підприємстві за допомогою динамічного програмування PDF Печать Email

Полукаров О.І. 

Важливою властивістю оптимальних рішень, які отримують на основі статичних математичних моделей, є їх стійкість у часі. Але в багатьох задачах прийняття рішень у сфері охорони праці основні параметри і обмеження, такі як сировинні і людські ресурси, змінюються у часі, що відзначає їх динамічний характер. Дійсно, збільшення тривалості планового періоду може істотно вплинути на правильність поточного вибору.

Завантажити
Вирішення задач управління в сфері охорони праці за допомогою методу експертних оцінок PDF Печать Email

Полукаров О.І. 

Необхідність подальшого удосконалення існуючої системи управління охороною праці (СУОП) зумовлена змінами, що відбуваються в економіці та соціальній сфері країни. Розвиток різних форм власності та їхнє законодавче закріплення вимагає принципово нових підходів до розв'язання ряду питань у сфері охорони праці. Якщо раніше в особі єдиного власника виступала держава, то сьогодні суб'єктами трудових відносин поряд з державою стають власники недержавних організацій, а також самі працівники.

Завантажити
Особливості вирощування культур у садах і городах в умовах радіоактивного забруднення PDF Печать Email

Міхеєв Ю.В., Пересипкіна Н.В. 

Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС значна територія країни була забруднена довгоживучими радіоактивними речовинами (радіонуклідами), серед яких у першу чергу варто виділити стронцій-90 і цезій-137. Які ж ґрунти вважаються забрудненими, а які чистими? Відповісти на це питання нелегко. Справа в тому, що забрудненими вважаються ті ґрунти, на яких продукція рослинництва, містить кількість радіонуклідів, що перевищує умовно допустиму норму.

Завантажити
Особливості травматизму у вугільній промисловості PDF Печать Email

Мітюк Л.О., Богуцький С.Ю. 

Вплив віку працівників та їхнього професійного досвіду роботи на стан виникнення випадків виробничого травмування раніше досліджувалося загалом, без виділення конкретних професій та осередків травмування [1]. Але в багатьох випадках з метою вжиття заходів щодо запобігання травмуванню виникає необхідність знати осередки травмування працівників конкретних професій з врахуванням їх віку та професійного досвіду роботи (ПДР).

Завантажити
Фактори, що впливають на готовність суб’єкта до дій у кризових ситуаціях PDF Печать Email

Луц Т.Є., Руденко Н.О. 

Під екстримальними ситуаціями, у найзагальнішому вигляді, ми розуміємо ситуації, що відрізняються від типового ходу діяльності, або життєдіяльності, та пов’язані з максимальною напругою фізичних і психічних сил суб’єкту. До них, серед інших, можна віднести такі ситуації: виробничі – необхідність працювать зверх норми, аварії; побутові – несправність водопроводу і каналізації, побутової техніки; соціальні – сімейні негаразди, хвороби, смерть рідних і близьких; спортивні – предстартова лихоманка, апатія, мандраж.

Завантажити
Методи та засоби визначення радіаційного стану навколишнього середовища PDF Печать Email

Луц Т.Є., Гуща О.В., Очкур С.С. 

Дієвим чинником забезпечення радіаційної безпеки є дозиметричний контроль за рівнями опромінення персоналу та за рівнем радіації в навколишньому середовищі. Оцінка радіаційного стану здійснюється за допомогою приладів, які називаються дозиметр та радіометр. Дозиметр – прилад для вимірювання потужності дози випромінювання. Радіометр – прилад для вимірювання ступеню забрудненості радіоактивними речовинами.

Завантажити
Актуальні питання дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів вищих навчальних закладів PDF Печать Email

Луц Т.Є., Дідик К.Д. 

Проблема безпеки життєдіяльності (БЖД) людини і всього суспільства в сучасних умовах набула особливої гостроти й актуальності. БЖД обговорюється на сторінках газет і журналів, ученими, представниками громадськості, політичними діячами, тобто є об’єктом уваги всіх прошарків суспільства та держави. Учені давно почали турбуватися про небажані та негативні наслідки антропогенного впливу на природу й навколишнє середовище.

Завантажити
Вплив параметрів основних режимів контактного точкового зварювання на відносне енергетичне навантаження магнітного поля PDF Печать Email

Левченко О.Г., Тимошенко О.М. 

Кількісне зростання видів та марок електрозварювального обладнання, що застосовується в промисловості з різними частотними діапазонами створюваних ними електромагнітних полів (ЕМП) вимагає контролю та дотримання санітарних норм [1] цього шкідливого та небезпечного виробничого фактора, розробки методів та засобів захисту обслуговуючого персоналу.

Завантажити
Економічна ефективність місцевої вентиляції для робочих місць зварників PDF Печать Email

Левченко О. Г., Лук’яненко А. О. 

Аналіз фактичного стану умов праці в різних сферах народного господарства підтверджує необхідність значного розширення та поглиблення економічних досліджень, що дозволяють забезпечити вибір методів і засобів, які в найбільшій мірі направлені на досягнення оздоровчого ефекту при мінімальних затратах [1].

Завантажити
Моделювання складу насиченої пари при зварюванні легованих сталей PDF Печать Email

Левченко О.Г., Безушко О.М.

Зварювальний аерозоль (ЗА) по характеру утворення відноситься до аерозолів конденсації і являє собою дисперсну систему, у якій дисперсною фазою є дрібні частинки твердої речовини й дисперсійним середовищем – газ або суміш газів. У складі зварювальних аерозолів можлива наявність оксидів металів та їхніх комплексних сполук, які в залежності від  застосовуваних зварювальних матеріалів можуть створювати фіброгенну, токсичну, а також комбіновану дією на організм.

Завантажити
Конструкция комбинированной пылеподавляющей забойки скважинного заряда PDF Печать Email

Ковтун И.Н., Гурин А.А., Луц А.О., Демчук Н.Г. 

Введение. В настоящее время на карьерах ГОКов Кривбасса для пылеподавления при массовых взрывахблоков уступа используют внутреннюю и внешнюю гидрозабойку в полиэтиленовых оболочках, при этом, первую размещают в устьевой части скважины над зарядом взрывчатого вещества (ВВ), а вторую – на поверхности блока уступа между рядами скважинных зарядов ВВ. Эффективность пылеподавления внешней гидрозабойки не более 20 %, а внутренней – от 50 до 60 %, в зависимости от её массы [1].

Завантажити
Зниження концентрації шкідливих речовин в підземних виробках при використанні машин з дизельним двигуном PDF Печать Email

Ковтун І.М., Лапшин О.Є., Савченко О.П., Раухвергер І.А. 

На шахтах Кривбасу, Запорізького залізорудного комбінату, ВостГОКа iінших шахтах нині застосовується цілий ряд бурових, вантажно-доставочних і допоміжних машин, що мають електричний iдизельний привід як при стаціонарній роботі в забоях, так iпри їxпересуванні до місця роботи по крізних виробках шахтної вентиляційної мережі. Номінальні потужності двигунів для стаціонарної роботи iпересування машин залежать від їх призначення, продуктивності iдля різних марок знаходяться в межах 25-190 Л.С. (18,4-140 кВт).

Завантажити
Використання багатофункціональних інтегрованих систем комплексної безпеки та їх складових в сучасних комп’ютеризованих системах управління охороною праці PDF Печать Email

Каштанов С.Ф., Чернушак І.І. 

Впровадження національної концепції розвитку в галузі управління охороною праці вимагає, в першу чергу, подальшого ефективного розвитку в галузі управління охороною праці, а саме,  вирішення проблеми щодо  створення сучасних комп’ютеризованих систем управління охороною праці (СУОП) з метою  максимального підвищення ефективності СУОП як на державному, так і на регіональному, галузевому та виробничому рівнях.

Завантажити
Вплив аварії на АЕС “Фукусіма-1” на життєдіяльність людей PDF Печать Email

Землянська О.В.,  Зяхор Д. Ю., Щеглюк О.Ю. 

Аварія на АЕС «Фукусіма-1» відбулася 11 березня в результаті землетрусу магнітудою близько 9 балів та ударом потужного цунамі заввишки до п'ятнадцяти метрів. За заявою японських офіційних осіб аварії було надано 7-й рівень небезпеки за шкалою INES.

Завантажити
АЕС вчора, сьогодні, завтра PDF Печать Email

Землянська О.В., Жадан І., Рудковська Ю.

У наш час електрична енергія стала невід'ємною частиною нашого життя. Як не парадоксально без ядерної енергетики подальший розвиток людства неможливий. До того ж видобуток вуглеводнів (нафти, газу, вугілля) та експлуатація теплових і гідростанцій забрали набагато більше життів, ніж радіаційні аварії. Стан атомної енергетики ставить її на соте місце у світі за ступенем небезпеки серед всіх інших небезпечних виробництв

Завантажити
Порушення процесів життєдіяльності організму при біологічному впливі радіації PDF Печать Email

Землянська О.В. 

Під біологічною дією іонізуючих випромінювань розуміють їх здатність викликати функціональні та анатомічні зміни в клітинах, тканинах, органах та організмі в цілому. Біологічна дія іонізуючих випромінювань є результатом порушення та іонізації атомів живої матерії. Заряджені частинки і фотони, проходячи через тканини, викликають збудження атомів та їх розпад на негативно заряджені частинки – іони.

Завантажити
Особливості забруднення повітря робочої зони паро-газовими речовинами на підприємствах галузі телекомунікації. Вибір та застосування засобів захисту працюючих PDF Печать Email

Гавриш С.А., Гавриш А.С. 

                   Важливе значення для нормальної життєдіяльності людини має чисте повітря певного хімічного складу: кисень 20,95%, азот 78,08%, інертні гази 0,97% (по об’єму). Але повітря такого складу не завжди є у виробничих приміщеннях, так як значна частина технологічних процесів супроводжується виділенням шкідливих речовин у вигляді газу, пари, пилу та аерозолів. Галузь телекомунікації не є винятком. На її підприємствах є технологічні процеси, при виконанні яких в повітря виробничих приміщень надходять шкідливі паро-газові речовини.

Завантажити
Особливості визначення стану умов праці в сучасному офісі PDF Печать Email

Арламов О.Ю.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992 р. №442, атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому

 

Завантажити
Хмаринка тегівСейчас 19 гостей онлайн

Яндекс.Метрика


Календар подій

< Марта 2019 >
П В С Ч П С В
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

name=